Loogle Ads

Loogle Ads

Loogle Ads bởi

Đây là hệ thống chạy Dynamic Multi-Channels Ads sử dụng kết hợp AI của nhiều nền tảng quảng cáo Lớn Nhất hiện nay: Google, Facebook, Criteo.
Phí sử dụng: Miễn phí

Chi tiết ứng dụng


Hoạt Động:


  1. Tự động lấy product feed của website 
  2. Tự động đẩy feed lên Google, Facebook, Criteo
  3. Tự động tạo Banner cho tất cả các sản phẩm có trên website để chạy Dynamics Ads trên tất cả các nền tảng quảng cáo kề trên.
  4. Hỗ trợ định danh chính xác khách hàng giúp cho AI làm việc chính xác hơn
  5. Khách hàng theo dõi real time trên Google Analytics Enhanced Ecommerce

Liên hệ: Messenger

Phí sử dụng

Loogle Ads

Miễn phí

Đăng ký trở thành partner app hoặc trao đổi thêm thông tin

Book meeting với Joseph - Head of App Partner

Đăng ký ngay